BAHAGIAN A

( 40 markah )

Jawab dua ( 2 ) soalan sahaja.

Soalan I